Важные объявления

Чи може бути довіреність підставою набуття права власності на авто: ВС

Сама лише довіреність на розпорядження транспортним засобом без укладення договору купівлі-продажу не є підставою для набуття повіреним права власності на автомобіль.

Відповідне положення міститься у постанові КЦС ВС від 4 листопада 2020 року у справі № 573/476/19.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з позовом про витребування майна.

Суд встановив, що позивач є власником автомобіля, він видав довіреність строком дії на 10 років, якою уповноважив відповідачів здавати в оренду, обмінювати, продавати спірний автомобіль. Один з відповідачів передоручив двом іншим відповідачам право вчиняти такі дії із зазначеним автомобілем.

Пізніше позивач звернувся до приватного нотаріуса із заявою про скасування довіреності. На час звернення до суду власникові було відомо, що автомобіль перебуває у володінні одного з відповідачів, який відмовляється повернути його власнику.

Рішенням суду першої інстанції позов про витребування спірного автомобіля задоволено. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і відмовив у задоволенні позову, оскільки відповідач, який користувався автомобілем, не був повідомлений про скасування довіреності, а тому він є добросовісним володільцем на підставі чинної довіреності.

Позиція ВС

ВС зазначив, що власник майна має право на захист свого права власності в разі порушення (невизнання або оспорювання) цього права на спірне майно.

Проте, дії власника майна не повинні суперечити закону і порушувати право власності.

Відмовляючи у задоволенні позову позивача, суд апеляційної інстанції не врахував, що останній є власником спірного автомобіля, діями відповідачів його право порушується. В судовому засіданні не доведено добросовісності володіння відповідача спірним майном, яке утримується ним без достатньої правової підстави. Тому позивач має право на захист свого порушеного права і його дії не суперечать закону, а витребування вказаного майна, що зроблено судом першої інстанції, є пропорційною мірою, направленою на захист права власності у цій конкретній справі.

Отже, місцевий суд, дослідивши зібрані у справі докази у їх сукупності та надавши їм правову оцінку, дійшов обґрунтованого та правильного висновку про задоволення позову та витребування автомобіля.

05.01.2021 196 Читать далее

Восстановление утерянных водительских прав: новая Инструкция

МВД приказом от 22 мая 2020 года № 408 обновило Инструкцию о порядке принятия экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, в которой определены условия и порядок выдачи удостоверения водителя вместо утерянного или похищенного.

Куда сообщать

О потере удостоверения водителя, в том числе выданного впервые, лицо сообщает ТСЦ МВД, а в случае его похищения - в территориальный орган Национальной полиции Украины.

Информация о утерянном или похищенном удостоверении водителя вносится в ЕГР МВД, после чего такое удостоверение водителя считается недействительным.

Найденное удостоверение водителя, вместо которого выдано новое, считается недействительным и передается в ТСЦ МВД для уничтожения.

Документы

Выдача удостоверения водителя вместо утерянного или похищенного осуществляется по заявлению лица.

В случае употери удостоверения водителя к заявлению прилагаются документы, определенные подпунктами 1-3 пункта 9 раздела I этой Инструкции.

В случае похищения удостоверения водителя, кроме документов, определенных подпунктами 1-3 пункта 9 раздела I этой Инструкции, к заявлению прилагается документ, подтверждающий подачу заявления (уведомления) о уголовных правонарушениях и других событиях в орган (подразделение) Национальной полиции Украины в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 8 февраля 2019 года № 100 "Об утверждении Порядка ведения единого учета в органах (подразделениях) полиции заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях и других событиях", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 5 марта 2019 года за № 223/33194.

Особенности

Вместо утерянного или похищенного удостоверения водителя уполномоченный работник ТСЦ МВД после проверки факта выдачи ранее такого удостоверения водителя лицу, которое заявило о его употере или похищении, оформляет и выдает новое удостоверение водителя.

Оформление и выдача нового удостоверения водителя вместо утерянного или похищенного осуществляется без сдачи экзаменов.

В случае обращения владельца потерянного или похищенного удостоверения водителя, полученного впервые, до окончания срока его действия ТСЦ МВД выдает новое удостоверение, которое считается таким, которое выдано впервые, с указанием срока действия утерянного или похищенного удостоверения.

В случае обращения в ТСЦ МВД лица в связи с утерей или похищением удостоверения водителя, полученного впервые, после окончания срока его действия, новое удостоверение водителя выдается с учетом требований раздела IX этой Инструкции.

Информация о утерянном или похищенном удостоверении водителя вносится в ЕГР МВД, после чего такое удостоверение водителя считается недействительным.

Найденное удостоверение водителя, вместо которого выдано новое, подлежит сдаче в ТСЦ МВД для уничтожения.

 

20.07.2020 216 Читать далее

Отвечает ли руководитель или собственник обанкротившейся компании за ее долги?

Во времена экономического кризиса, вызванного карантином и другими причинами, все больше компаний могут столкнуться с проблемой неплатежеспособности. Если компании не удается преодолеть финансовые проблемы и рассчитаться с кредиторами, то вероятным сценарием развития событий может стать банкротство.

По общему правилу руководитель или учредитель компании не отвечает за долги компании. Однако, из этого правила есть исключение - субсидиарная ответственность в процедуре банкротства. Субсидиарная ответственность ставит в один ряд обанкротившуюся компанию и ее руководителей/учредителей по всем непогашенным долгам.

Может ли долг компании стать личным долгом ее руководителя или учредителя?

1. Что такое субсидиарная ответственность?

Субсидиарная (дополнительная) ответственность - это вид гражданской ответственности, при котором долг должника в непогашенной части возлагается на другое лицо.

В процедуре банкротства субсидиарная ответственность предполагает, что непогашенные долги компании-банкрота переводятся на ее руководителя, учредителей или других лиц, если эти лица виновны в неплатежеспособности компании. Таким образом, руководитель или учредитель компании может отвечать перед кредиторами личными средствами и имуществом в случае недостаточности имущества компании.

2. Кто может нести субсидиарную ответственность?

Субсидиарную ответственность могут нести лица, решения которых обязательны для компании или если эти лица каким-то образом определяют действия компании. Определяя лицо, подлежащее субсидиарной ответственности, нужно исходить из полномочий соответствующего лица по управлению компанией, которые определены в законе и уставных документах компании.

Таких лиц можно условно разделить на несколько групп:

1) менеджмент компании - исполнительный орган или члены исполнительного органа (директор, председатель правления, члены правления, исполнительный директор, президент и др.)

2) должностные лица других органов управления и контроля - председатель и члены наблюдательных советов;

3) участники и учредители компании - акционеры, владельцы корпоративных прав;

4) органы власти, уполномоченные на управление коммунальными и государственными предприятиями - местные советы и исполкомы, органы управления государственными предприятиями.

3. Какие основания для субсидиарной ответственности?

Вопрос о субсидиарной ответственности лиц, указанных выше, может возникнуть при наличии одновременно двух условий.

Во-первых, у должника, в отношении которого инициирована процедура по банкротству, недостаточно имущества для погашения требований кредиторов. Иными словами, вопрос о субсидиарной ответственности руководителя или учредителей может возникнуть только после того, как было установлено, что имущества компании-банкрота недостаточно для покрытия долгов компании.

Во-вторых, банкротство компании произошло по вине руководителя, учредителей (или других лиц, которые могут принимать обязательные для должника решения). Таким образом, определенные действия или бездействие этих лиц должны быть квалифицированы как доведение до банкротства.

4. Какие действия суды расценивают как доведение компании до банкротства?

Судебная практика демонстрирует, в каких ситуациях суды привлекают к субсидиарной ответственности руководителя или учредителей компании, если их действия привели к банкротству. В частности, суды признавали доведением до банкротства такие действия:

- снятие со счета предприятия денег для закупки товаров, без осуществления такой закупки;

- подписание заведомо невыгодных для юридического лица договоров;

- передачу активов должника на баланс другого предприятия;

- накопление обязательств без достаточных активов для погашения этих обязательств в будущем;

- сокрытие активов предприятия, непредставление финансовой отчетности, нарушение требований по уменьшению уставного капитала;

- подачу фиктивной финансовой отчетности при отсутствии какого-либо имущества или активов.

5. Доведение до банкротства - это преступление?

Да, это преступление. Статья 219 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за доведение до банкротства. Однако, доведение до банкротства как основание субсидиарной ответственности в процедуре банкротства и доведения до банкротства как преступление - это совершенно разные виды ответственности, с юридической точки зрения.

Чтобы привлечь лицо к субсидиарной ответственности и взыскать с него долги компании, необязательно привлекать это же лицо к уголовной ответственности за данное преступление. Суд может возложить на руководителя или учредителя компании ответственность за долги компании даже при отсутствии приговора в уголовном производстве по ст. 219 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 219 требует доказательства наличия в действиях лица состава преступления, в частности умысла, мотива и размера причиненного вреда (525000 грн. по состоянию на 2020 год).

6. Кто и когда может поднять вопрос о субсидиарной ответственности?

На финальном этапе процедуры банкротства (этапе ликвидации) суд назначает ликвидатора, который берет на себя функции руководителя компании и осуществляет все необходимые действия для продажи имущества компании с целью погашения ее долгов перед кредиторами.

Только ликвидатор может заявить требования к третьим лицам по их субсидиарной ответственности. Это может произойти после продажи имущества компании (или определения его стоимости), когда ликвидатор установил недостаточность этого имущества для погашения долгов компании.

7. Какие доказательства должен предоставить ликвидатор?

Ликвидатор обязан проанализировать финансовое состояние компании-банкрота, ее финансовую и налоговую отчетность, инвентаризировать активы и проверить наличие признаков доведения до банкротства.

Обычно доказательствами доведения до банкротства являются финансовая и налоговая отчетность компании, документы о совершенных соглашениях и финансовых операциях, заключения экспертов, органов юстиции, другие документы.

8. Какие последствия?

В случае принятия судом решения о возложении субсидиарной ответственности на определенное лицо, суд постановляет взыскать долг в определенной сумме с такого лица. После вступления в законную силу такого решения, суд выдает исполнительный документ, который является основанием для принудительного исполнения решения суда.

Принудительное исполнение решения осуществляется в исполнительном производстве, где государственный или частный исполнитель совершает все необходимые действия для взыскания долга: арестовывает и продает имущество, арестовывает и взыскивает средства на банковских счетах, обращает взыскание на часть заработной платы или пенсии, запрещает выезд за границу.

Таким образом, руководитель, основатель или другое лицо, которое определяет действия компании, может стать ответственным за долги компании. Но только в том случае, если такое лицо довело компанию до банкротства, а имущества самой компании недостаточно, чтобы погасить ее долги.

20.07.2020 232 Читать далее

С 1 августа в чеке РРО обязательно должен быть код УКТ ВЭД для подакцизной продукции

Ивано-Франковские налоговики сообщили, что с 1 августа 2020 года все субъекты хозяйствования, которые торгуют подакцизными товарами, в каждом чеке РРО или программного РРО перед названием товара обязаны указывать соответствующий код товарной подкатегории УКТ ВЭД.
На сегодня в фискальном чеке, который выдается покупателю, предусмотрено указание кода товарной подкатегории УКТ ВЭД только для горючего (п. 11 ст. 3 Закона о РРО).
Указанные изменения должны были бы заработать уже в этом месяце, но дату их введения отсрочил до 01.08.2020 Закон № 533.
Напомним, что согласно ст. 15 НКУ к подакцизным товарам относятся:
- спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво;
- табачные изделия, табак и промышленные заменители табака;
- горючее;
- автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, транспортные средства для перевозки грузов;
- электрическая энергия.

29.04.2020 211 Читать далее

Не более 5 тыс. грн на карту без идентификации личности: В Украине начал действовать закон о финмониторинге

28 апреля, в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений.
Согласно документу, с сегодняшнего дня банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств), а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. грн. Пополнить карту через терминал на сумму более 5 тыс. грн без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.
Данное ограничение не означает, что вы можете разбить определенную сумму на несколько платежей. Получить средства вы сможете только при отсутствии признаков связанности с другими операциями, которые в сумме превышают 5 тыс. грн. Карточку и деньги в таком случае могут заблокировать и попросить предоставить объяснения, что это за средства, если эти объяснения не удовлетворят банк, то доступа к средствам не будет. Разблокировки средств в таком случае возможно будет добиться только через суд.
Новый закон также увеличивает пороговую сумму финоперации, подлежащей финансовому мониторингу, со 150 до 400 тыс. грн. Одновременно уменьшается количество признаков, по которым финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, с 17 до 4.
Относительно переводов в пределах Украины. Если сумма перевода не более 30 тыс. грн, то он будет сопровождаться как минимум номером счета в отношении плательщика и получателя. А если же больше 30 тыс. грн - подробной информацией.
С сегодняшнего дня открыть счета в банках можно будет с помощью видеосвязи, BankID или электронной подписи (без личного присутствия клиента).

29.04.2020 181 Читать далее